Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1       Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: CSR B.V.
tevens handelend onder de naam/namen: Cubestore Vlaardingen, Cubestore Rotterdam, Cubestore Nederland, Bike2build, Bike2build Vlaardingen


Vestigings- & bezoekadres:
James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen
KvK-nummer: 30173231
Btw-identificatienummer: NL810367890B01


Telefoonnummer: 010 248 03 29
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9:00 tot 18:00, vrijdag van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 9:00 tot 17:00
E-mailadres: info@cubestores.nl 

Art. 2       Algemeen - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CSR B.V., nader te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Gebruiker en Wederpartij zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingingen werden gemaakt.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “consument”: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat over één of meerder bepalingen van de deze algemene voorwaarden dan dient uitleg plaats te vinden in de ‘geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien situaties ontstaan die niet direct in deze bepalingen zijn geregeld dan dient deze eveneens te worden beoordeeld in de ‘geest’ van deze bepalingen.
 10. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Art. 3       Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend. De Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Prijsopgaven of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Opgaven en specificaties van Gebruiker betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclamemateriaal en dergelijke worden bij benadering verstrekt en binden de Gebruiker niet.
 4. Overeenkomsten zijn voor Gebruiker eerst bindend indien en voor zover zij, na ontvangst van de order van wederpartij, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door wederpartij, die schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel van Gebruiker binden Gebruiker niet voor zover zij door Gebruiker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie/volmacht hebben.
 6. De Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding c.q. prijsopgave worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de gedane aanbieding c.q. prijsopgave een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 7. Een aanbieding of prijsopgave die bestaat uit meerdere opdrachten verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een onderdeel van deze opdracht tegen een overeenkomstige deel van de prijsopgave.

 

 

Art. 4       Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijzen, prijsverhogingen

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de Wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. Mocht Gebruiker niettemin uit enige hoofde voor overschrijding  van de levertijd aansprakelijk geoordeeld worden dan kan de wederpartij, indien zij door de overschrijding schade heeft geleden, geen hogere schadevergoeding vorderen dan de factuurwaarde der geleverde zaken/verrichte diensten.
 5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 9. Prijsopgaven worden door leverancier steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 11. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 14. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 15. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

    A.Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

    B. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet (bijvoorbeeld omzetbelasting, accijnzen, verhoging van rechten);

C. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Art. 5       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht

 

 

Art. 6       Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Hieronder wordt mede begrepen het geval dat de Gebruiker de door haar Gebruiker ingekochte zaken niet of niet tijdig van haar contractleverancier ontvangt.
 2. In geval van overmacht stelt Gebruiker wederpartij hiervan onverwijld in kennis en is Gebruiker gerechtigd te hare keuze de overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te ontbinden, zonder dat wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 3. In geval van opschorting van de overeenkomst door Gebruiker wegens tijdelijke overmacht, heeft wederpartij niet het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ontbonden beschouwen, noch om naderhand de prestatie van Gebruiker of de betaling aan Gebruiker te weigeren.
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst door Gebruiker zal de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is van rechtswege ontbonden zijn. Eventueel vooruit betaalde termijnen zullen dan door Gebruiker aan wederpartij worden terugbetaald.
 5. In het geval dat wederpartij consument is, is wederpartij gerechtigd ontbinding te vorderen, doch slechts indien Gebruiker na het verstrijken van de in de kennisgeving  opnieuw genoemde levertijd na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, in verzuim is en haar tekortschieten niet van bijzondere aard of geringe betekenis is te achten, Gebruiker is jegens wederpartij in geval van ontbinding van de overeenkomst in de zin van artikel niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

 

Art. 7       Betaling en incassokosten

 1. De betaling door de wederpartij aan de Gebruiker dient vooraf plaats te vinden. De betaalmogelijkheden zijn als volgt: contant of pinnen in vestigingsadres, iDeal, onder rembours, overboeking op onze bankrekening.
 2. Wanneer op het vorige lid uitzonderingen worden gemaakt dienen de betalingen door de wederpartij aan Gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
 3. In geval van niet tijdige of niet volledige prestatie door Gebruiker wordt de verplichting van wederpartij tot betaling niet opgeschort, met dien verstande dat Gebruiker in geval van beëindiging  wegens overmacht op de voet van Artikel 6 lid 4  het gedeelte van de verkoopprijs dat wederpartij reeds heeft betaald zal terugbetalen.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Art. 8       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 

 

Art. 9       Garanties, onderzoek en reclames

  1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  2. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, de ‘fabrieksgarantie’ genoemd, tenzij anders wordt vermeld. Laat u ten alle tijden op de hoogte stellen van de diverse garantietermijnen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  3. Wederpartij is verplicht op straffe van verval van de garantieverplichting van Gebruiker een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van Gebruiker te brengen. Wederpartij is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover Gebruiker zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan Gebruiker terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die in gevolge van een reparatie opdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Gebruiker.
  4. De garantieverplichting van Gebruiker vervalt, indien wederpartij,
   1. de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld;
   2. de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend;
   3. bij normale slijtage;
   4. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker herstellingen of veranderingen door anderen dan Gebruiker heeft laten verrichten.

De wederpartij heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop de Gebruiker geen invloed kan uitoefenen.

 1. De garantieverplichting van Gebruiker vervalt indien wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren of grond dat Gebruiker haar garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
 2. In geval Gebruiker haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen Gebruiker alsnog haar garantieverplichting zal kunnen voldoen.
 3. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. Of de zaken juist zijn geleverd;
  2. Of de afgeleverde zaken wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen;
  3. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 4. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient wederpartij deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Gebruiker te melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien de reclame door de Gebruiker gegrond wordt bevonden dan heeft Gebruiker de keuze het geleverde kosteloos te herstellen of te vervangen. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien herstel of vervanging van het geleverde niet mogelijk is, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding jegens wederpartij zal zijn gehouden.
 8. Indien de reclame door de Gebruiker ongegrond wordt bevonden, dan heeft de Gebruiker het recht de gemaakte kosten incl. onderzoekskosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

 

Art. 10     Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is opgenomen.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, welke wederpartij mocht lijden door gebreken aan geleverde zaken en/of door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst.
 3. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schades, te weten:
  1. redelijke kosten i.v.m. de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker ana de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden.
  3. redelijke kosten die door wederpartij zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover dit betrekking heeft op de beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schades, o.a. gederfde winst, bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade. Indien wederpartij een consument betreft dan strekt deze beperking dan hetgeen in artikel 7:24 lid 2 BW is opgenomen.
 5. Mocht Gebruiker niettemin jegens wederpartij aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan wederpartij geen hogere vergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door Gebruiker aan wederpartij geleverde, ter zaken waarvan de aanspraak is ontstaan.
 6. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Indien sprake is van opzet of grove schuld van de Gebruiker dan zijn de hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid niet geldig.
 8. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 12 maanden na de ontdekking van de schade.

 

 

Art. 11     Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

 

Art. 12     Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

 

Art. 13     Internetverkoop (kopen op afstand)

Dit artikel geldt in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 12, alsmede artikel 14 en 15 en is specifiek gericht op internetverkopen.

 1. Uitlevering van via internetverkoop bestelde goederen vindt eerst plaats na ontvangst van de betaling.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (‘Herroepingsrecht’). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen (‘Herroepingsrecht’), ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 11 en 12. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 12. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Art. 14     Intellectueel eigendom

 1. De wederpartij dient de industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door de Gebruiker geleverde producten, volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. De Gebruiker garandeert niet dat de aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Art. 15     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen tussen Gebruiker en wederpartij over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van leverancier, voor zover het geschil tot de absolute competentie van de Arrondissementsrechtbank behoort en het geschil speelt tussen Gebruiker en een wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Gebruiker blijft echter bevoegd wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Mocht een van de algemene voorwaarden door de rechter vernietigd worden dan blijven de andere voorwaarden in tact.